مصاحبه بیست ودوم کانال مردمی ده نگی خانئ

مصاحبه بیست ودوم کانال مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای پیرانشهر وسردشت جناب آقای دکترخضری

اطلاعات بیشتر ...
   مصاحبه بیست ویکم کانال مردمی ده نگی خانئ

مصاحبه بیست ویکم کانال مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای پیرانشهر وسردشت جناب آقای دکترخضری

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 1