پول هایی که از جیب مردم ایرانی بابت سود تبلیغات داروهای ماهواره ای به هدر می رود
خضری به ایسنا خبر داد طرح الزام پزشکان به رعایت چارچوب نسخه نویسی داروهای رسمی در دست پیگیری
خضریهمچنان باید منتظر باشیم
زندگی در عصر ریز گردهاخضرییکی از کانون های اصلی بیابان زایی در جهان خواهیم شد
طرح مجلس برای برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر
نظارت ناکارآمد بر کیفیت غذا داد وزیر بهداشت را در آورده استخضری در کشور ما امنیت غذایی در بسیاری از مراحل زنجیره تولید به خطر می افتد
خضریسکوت مقابل ورودمجدد2000تن پرتقال آلودهارسال فیلم به ریاست جمهوری