مصاحبه ششم کانال رسمی و مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای سردشت وپیرانشهراقای دکترخضری درخصوص بازگشایی مرزتمرچین پیرانشهر
مورخه۹۶/۸/۱۷

مصاحبه ششم کانال رسمی و مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای سردشت وپیرانشهراقای دکترخضری درخصوص بازگشایی مرزتمرچین پیرانشهر مورخه۹۶/۸/۱۷

مصاحبه ششم کانال رسمی و مردمی ده نگی خانئ با نماینده محترم شهرستانهای سردشت وپیرانشهراقای دکترخضری درخصوص بازگشایی مرزتمرچین پیرانشهر
مورخه۹۶/۸/۱۷

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید