حضور دکتر خضری در دانشگاه ازاد اسلامی 
ضمن تبریک حسن انتصاب دکتر محمد سلطانی ، توجه همه جانبه در حوزهای آموزشی ،عمرانی،ورزشی و فرهنگی مورد تاکید و توصیه جدی و ویژه قرار گرفت

حضور دکتر خضری در دانشگاه ازاد اسلامی ضمن تبریک حسن انتصاب دکتر محمد سلطانی ، توجه همه جانبه در حوزهای آموزشی ،عمرانی،ورزشی و فرهنگی مورد تاکید و توصیه جدی و ویژه قرار گرفت

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید