🌑 پنج سال از حادثه تلخ و دردناکی که شعله های بیرحم آتش، مدرسه روستاي شين آباد را دربر گرفت و سوزاند، گذشت.

🌑 پنج سال از حادثه تلخ و دردناکی که شعله های بیرحم آتش، مدرسه روستاي شين آباد را دربر گرفت و سوزاند، گذشت. سالروز حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد ویاد و خاطره دانش آموزان قربانی را گرامی ميداريم.

🌑 پنج سال از حادثه تلخ و دردناکی که شعله های بیرحم آتش، مدرسه روستاي شين آباد را دربر گرفت و سوزاند، گذشت. سالروز حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد ویاد و خاطره دانش آموزان قربانی را گرامی ميداريم.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید