نماینده مردم پیرانشهر و سردشتاولویت صدور مجوز واردات کالا به مرز نشینان داده شود
سرعت گرفتن مصرف ترامادول در بین جوانانخضرینظارت در فروش بدون نسخه ترامادول بر عهده وزارت بهداشت است
چه مسایلی طرح تحـول سلامـت را تهدیـد می کنـدخضری12 سال زمان تا رسیدن به دسترسی منطقی
خضری جذب نامتعادل پزشک عمومی و دندان پزشکان دردسرساز شد
پروتکل های دارویی معتادان از 15 سال پیش تغییری نکرده هزینه درمان معتادان چندین برابر سرطان است
خضری فروش نقل و نباتی ترامادول در برخی از داروخانه ها
نماینده سردشت قانون مناسب سازی معابر برای معلولین اجرا نمی شودپزشکی قاونی جزء مشاغل پر خطر است

صفحه 10 از 72