تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص تسریع در حل مشکلات روستاهای منطقهتصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر دادگسری و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در تامین پزشکی قانونی سردشت و پیرانشهر و تسریع در استخدام کارگزاران بیمه کشاورزیتصویر سند
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در اعزام پزشک متخصص کودکان به سردشت
درخواست دکتر رسول خضری از سازمان مدیریت بحران کشور برای تامین فوری ذخیره سوخت مورد نیاز سردشت و پیرانشهرتصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر نفت در خصوص تسریع در برقراری مداوم گاز خانگی و تامین سوخت مورد نیاز سردشت و پیرانشهر قبل از بروز بحران
درخواست دکتر رسول خضری از ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور جهت ایجاد پزشکی قانونی در سردشت
دکتر رسول خضری خواستار توضیحات وزیر اقتصاد در مورد علت فشارهای سنگین اخذ مالیات از اصناف و بازاریان شهرستانهای سردشت و پیرانشهر شد

صفحه 2 از 10