سوابق کاری

 • رییس فراکسیون ارتقای طب کشور
 • هیات رییسه فراکسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و بهزیستی مجلس شورای اسلامی
 • هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی
 • هیات رییسه فراکسیون مناطق مرزی مجلس شورای اسلامی
 • هیات رییسه فراکسیون توسعه روستایی کشور مجلس شورای اسلامی
 • هیات رییسه فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی
 • هیات رییسه فراکسیون هلالاحمر مجلس شورای اسلامی
 • ناظر شورایعالی نظام پزشکی کشوربا رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • عضو شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی کشور
 • هیات رییسه فراکسیون دانشگاهیان کشورمجلس شورای اسلامی
 • رییس کمیته ساختار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیسیون های مشترک بررسی و اصلاح لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان کشور
 • عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
 • دبیرکمیسیون بهداشتو درمان مجلس شورای اسلامی
 • هیات رییسه فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیته بررسی ساختار نظام سلامت درکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
 • عضو گروه دوستی پارلمان ایران و آلمان درمجلس شورای اسلامی
 • عضو گروه دوستی پارلمان ایران و ایتالیا درمجلس شورای اسلامی
 • عضو گروه دوستی پارلمان ایران و هلند درمجلس شورای اسلامی
 • عضو گروه دوستی پارلمان ایران و دانمارک درمجلس شورای اسلامی
 • عضو گروه دوستی پارلمان ایران و ایرلند درمجلس شورای اسلامی
 • عضواصلی کمیته کارگروه بررسی ، مقایسه و مطالعه ساختارنظام سلامت و بیمه استرالیا و ایتالیا در سال های 93و 94
 • عضو شورای راهبردی حوزه سلامت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیته اصلی بررسی تدوین فهرست رسمی دارویی کشور
 • عضو اصلی بررسی بودجه کلان حوزه سلامت کشوربا حضور در برنامه های نبض پخش زنده شبکه خبر