از خوش آمدگویی به فوادمعصوم بازبان کردی تا علاقه مندی دوطرف به افزایش روابط
خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است
هزینه های درمان ناباروری نیازمند حمایت دولت و بیمه هاستهزینه هر دوره درمان ناباروری تا 5 میلیون تومان نیز می رسد
در فرآورده های خونی تا استانداردهای جهانی فاصله داریمیادداشت دکتر رسول خضری
واکنش نمایندگان مجلس به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت بهداشت علیه تنهاروزنامه پزشکی ایرانسپید قربانی پرسشگری

صفحه 1 از 14