خضری مطرح کرد اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کردکمک به سازمان بهزیستی با فعال کردن سازمان های مردم نهاد
خضری انتقاد از بی توجهی به میزان مجاز سموم در مواد غذاییتعدد سازمان های متولی در تائید سلامت مواد غذایی مشکل آفرین است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیشتر مرغ های داخل کشور دارای مواد هورمونی هستند
نظارت بر پارازیت ها از اختیارات دولت خارج شده است خضریعواقب منفی ارسال پارازیت

صفحه 1 از 33