تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و وزیر صتعت معدن و تجارت در خصوص حل مشکلات اضافه دریافت از پیله وران و تجار مرز تمرچینتصویر مکاتبات
حق فنی در غیاب مسئول فنی داروخانه
خضری خبر داد ورودکمیسیون بهداشت به غیرقانونی خواندن حق فنی داروخانه ها ازسوی دیوان عدالت اداری
بیمارستان های خصوصی همچنان پول زیرمیزی می گیرند
در گفت وگو با پانا مطرح شد بررسی دریافت حق فنی داروخانه ها در مجلس شورای اسلامی

صفحه 1 از 4