هزینه های درمان ناباروری نیازمند حمایت دولت و بیمه هاستهزینه هر دوره درمان ناباروری تا 5 میلیون تومان نیز می رسد
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت رونق مبادلات مرزی نیازمند افزایش اختیارات استانداران است
75هزار مصدوم شیمیایی کشور نیازمند احراز جانبازی
خضری صنعت رنجور داروسازی نیازمند اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی است
دکتر خضری در ویژه برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع پزشکی قانونی پزشکی قانونی باید به آخرین فناوریهای روز دنیا مجهز شود

صفحه 1 از 6