نظارت بر پارازیت ها از اختیارات دولت خارج شده است خضریعواقب منفی ارسال پارازیت
در کمیسیون بهداشت و با حضور معاون وزیر بهداشت صورت گرفت بررسی ساختار بیمه و بهداشت در تایلند
خضری مطرح کرد تاکید بر آموزش پزشک خانواده در نشست بررسی وضعیت اجرای این طرح
خضری خبرداد تصویب طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی در کمیسیون بهداشت مجلس
خضری کمیسیون بهداشت نحوه اجرای طرح تحول سلامت را با حضور وزرای کار و بهداشت بررسی می کند

صفحه 1 از 19