وزیر ورزش به برنامه های خود عمل نکرده است
استیضاحی با انگیزه های سیاسی و جناحیخضریاستیضاح وزیر راه و شهرسازی شائبه سیاسی بودن دارد
در کمیسیون بهداشت مجلسنحوه هزینه کرد اعتبارات طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار گرفت
خضری در گفت وگو با خانه ملت هشدار نسبت به شیوع تب مالت در کشور مبتلایان سال گذشته 20هزار نفر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم قرارگیری سازمان دامپزشکی در زیرمجموعه وزارت بهداشت تاکید کرد

صفحه 1 از 3