خضری مطرح کرد تاکید بر آموزش پزشک خانواده در نشست بررسی وضعیت اجرای این طرح
بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعیگزارش
مجلس برای مقابله با پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی دست به کار شد بهارستانی ها دنبال زیرمیزی بگیرها
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل گرفتن زیر میزی از بیماران توسط پزشکان ناکارآمدی بیمه ها در کشور است
خضری انتقادکرد سه برابر شدن بیماران بخش دولتی با اجرای طرح تحول سلامت کمبود 80 هزار پرستار

صفحه 1 از 20