دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مقابله با مشکلات زیست محیطی با استفاده از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد
مجلس برای مقابله با پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی دست به کار شد بهارستانی ها دنبال زیرمیزی بگیرها
خضریتیم پزشکی ایران در عربستان آمادگی لازم را برای مقابله با کرونا دارد
خضری بررسی طرح مقابله با اسید پاشی در کمیسیون بهداشت نحوه تامین هزینه های درمان بیماران مشخص می شود
دکتر خضری مهمترین راه مقابله با اعتیاد رفع بیکاری است

صفحه 1 از 2