انتقاد خضری از عملکرد شهرداری در رهاسازی زباله های عفونی وزارت بهداشت بر دفع اصولی زباله های بیمارستانی نظارت کند
خضری کمیته مشترک برای دفع استاندارد زباله های بیمارستانی تشکیل شود
رویارویی آرزوها و اولویت ها در وزارت بهداشت بیمارستان هایی که دربست برای زنان هستند
خضریاستقبال مجلس از تشکیل سازمان مستقل اورژانسخدمات اورژانس با استانداردهای جهانی فاصله دارد
تشکیل سازمان مستقل چاره درد اورژانس استخضریتشکیل سازمان اورژانس ضروری است

صفحه 1 از 5