خضری کمیته مشترک برای دفع استاندارد زباله های بیمارستانی تشکیل شود
آمارتصادفات 20 برابر استاندارد جهانی می باشدفوریت های پزشکی  امداد و نجات هلال احمر و اورژانس کشور واقعا جزو مشاغل سخت می باشد
خضریتعدد دستگاه های متولی امنیت مواد غذایی را به خطر انداخته سازمان غذا و دارو تنها ارائه دهنده مجوز باشد
خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه
پیام دکتررسول خضری نایب رییس کمیسیون مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران

صفحه 1 از 4