خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
خضری حرف و حدیث هایی در محصولات تراریخته وجود دارد میوه های ارگانیک نیازمند دریافت یارانه
لزوم توجه بیشتر به تولید محصولات ارگانیک
خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
خضری حرف و حدیث هایی در محصولات تراریخته وجود دارد میوه های ارگانیک نیازمند دریافت یارانه

صفحه 1 از 1