خضریاستقبال مجلس از تشکیل سازمان مستقل اورژانسخدمات اورژانس با استانداردهای جهانی فاصله دارد
تشکیل سازمان مستقل چاره درد اورژانس استخضریتشکیل سازمان اورژانس ضروری است
آمارتصادفات 20 برابر استاندارد جهانی می باشدفوریت های پزشکی  امداد و نجات هلال احمر و اورژانس کشور واقعا جزو مشاغل سخت می باشد
خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه
افتتاح پروژه توسعه اورژانس بیمارستان

صفحه 1 از 2