تلاش کمیسیون بهداشت برای بستن مالیات بر خرده فروشی سیگار
تلاش کمیسیون بهداشت مجلس برای نجات طرح تحول جنجال بی پایان مالیات برای خرده فروشی سیگار
منابع مالی بیمه ها از مالیات خرده فروشی سیگار تامین می شود
قانونی که تصویب شد تبلیغاتی که ممنوع نشدتلاش مجلس برای اخذ 1700 میلیارد از محل خرده فروشی سیگار
تاکید بر الحاق شرکت دخانیات به وزارت صنعت انتقاد از واگذاری صنایع به صندوق های ورشکسته

صفحه 1 از 2