خضری در تذکر به رئیس جمهور انتظار داریم در پسا تحریم شاهد تحول در زمینه رفع بیکاری باشیم
بی توجهی دولت به بیکاری پزشکان عمومی نظام ارجاع می توانست باعث اشتغال چندین هزار پزشک عمومی شود
میزان بیکاران باسواد سه برابر بیکاران بیسواد است ضرورت تعامل سه قوه برای حل بیکاری
رسول خضری یکی از عوامل اصلی بیکاری کم توجهی به امر پژوهش محوری در دانشگاهها است
دکتر خضری مهمترین راه مقابله با اعتیاد رفع بیکاری است

صفحه 1 از 2