نامه آقازاده ها برای مبادله کالا از مرز
خضریردپای ورود کالاهای بدون اعتبار درعدم حمایت از مرزنشینانبهانه هایی که انسداد مرزها را رقم می زند
اگر می خواهیم امنیت مرز برقرار باشد باید وضعیت معیشتی مرزنشینان تامین شود
عضو فراکسیون اهل تسنن مجلساز 15 هزار داعشی 6 هزار نفر در عراق گزارشی از جلسه سپاه آذربایجان در مورد نفوذ داعش به مرزها
عضو کمیسیون بهداشت مجلسورود شترهای آلوده به ویروس کرونا قطعی نیست ایجاد قرنطینه های حیوانات در مرزها

صفحه 1 از 2