اقتصاد سلامت روی تخت بیمارستان دکتر خضریحوزه سلامت در انحصار دولت و پزشکان
پزشک خانواده باید یک تخصص باشددکتر خضریما زیرساختی برای ایجاد پزشک خانواده فراهم نکردیم
خضری زیرساخت های لازم برای پوشش همگانی پزشک خانواده فراهم نیست
عضو کمیسیون بهداشت مجلسزمینه بهره مندی مصدومان شیمیایی از مزایای بنیاد شهید فراهم شود
ابوترابی فرد در آیین گرامی داشت نماد مظلومیت ایران راه شکل گیری منطقه آزاد اقتصادی در سردشت فراهم شود

صفحه 1 از 3