تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به رئیس جمهور و وزیر کشور در رابطه با گنجاندن سردشت و پیرانشهر در لایحه مناطق آزاد و بازگشایی معابر مرزی
تذکر دکتر رسول خضری به رییس جمهور درخصوص تسریع در گنجاندن نام پیرانشهر و سردشت در لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی  سند
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به رئیس جمهور و وزیر کشور در رابطه با گنجاندن سردشت و پیرانشهر در لایحه مناطق آزاد و بازگشایی معابر مرزی

صفحه 1 از 1