خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه
درخواست دکتر رسول خضری از ریاست محترم جمهوری اختصاص 20 میلیارد تومان جهت ترمیم و بازسازی فوری تاسیسات و شبکه برق پیرانشهر واگذاری وزارت نیرو به فردی کاردان
نیاز کشور به 30 پایگاه اورژانسزمان رسیدن اورژانس در تهران 14تا17دقیقه
خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه

صفحه 1 از 1