خضری نبود منابع پایدار و نیروی انسانی متخصص دو عامل مهم اجرایی نشدن نظام ارجاع
بی توجهی دولت به بیکاری پزشکان عمومی نظام ارجاع می توانست باعث اشتغال چندین هزار پزشک عمومی شود
دکتر خضریضعف مدیریت مانع توسعه و پیشرفت شهرستان سردشت همه مسئولین برای شکوفایی سردشت تلاش کنند
نماینده سردشت و پیرانشهر در آیین تجلیل از معلمان نمونه سردشت مطالبات معلمان در مجلس پیگیری می شود
عضو کمیسیون بهداشت مجلسکمبود پرستار با افزایش دانشکده های پرستاری جبران نشد

صفحه 1 از 2