خضری نبود منابع پایدار و نیروی انسانی متخصص دو عامل مهم اجرایی نشدن نظام ارجاع
نماینده سردشت و پیرانشهر دولت روزی را برای راهپیمایی سراسری علیه داعش اعلام کند
خضری در سی ودومین نشست کمیسیون انرژی به سرمایه عظیم انسانی بی توجهی می شود
کمبود 45 تا 47 هزار تخت بیمارستانینیازمند 60 هزار پرستار در مراکز درمانی هستیم
خضری نبود منابع پایدار و نیروی انسانی متخصص دو عامل مهم اجرایی نشدن نظام ارجاع

صفحه 1 از 1