نماینده سردشت و پیرانشهر در مکاتبه با دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری خواستار حل مشکلات چغندرکاران سردشت و پیرانشهر شدتصویر نامه
خضری در جلسه شورای اداری استان مطرح کردزوم توجه به معیشت مرزنشینانلزوم پرداخت طلب چغندرکاران و گندم کاران استان
خضری در نطق میان دستور مطرح کردبازنگری در دریافت مالیات سنگین از تجار و کسبه پیرانشهرتوجه به کشاورزان و چغندرکاران منطقه تسریع در ساخت بیمارستان پیرانشهر
نماینده پیرانشهر و سردشت در تذکر به وزیر جهاد کشاورزیتسریع در پرداخت حقوق و مطالبات چغندرکاران سردشت و پیرانشهر
تذکردکتررسول خضری به وزیر کشاورزی درخصوص پرداخت معوقه کشاورزان  سند

صفحه 1 از 2