حضور دکتر رسول خضری در دهیاری دربکه و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای تابعهگزارش تصویری
حضور دکتر رسول خضری در روستای کاسه گران و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقه
حضور دکتر رسول خضری در روستای گزگسک و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقهتصاویر
حضور دکتر رسول خضری در سیلوه و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاریها و روحانیون روستاهای تابعهتصاویر
حضور دکتر رسول خضری در روستای هنگ آباد و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاری ها و روحانیون روستاهای مجاورتصاویر

صفحه 1 از 2