ضرورت تبدیل معاونت بهداشتی و درمانی به سازمان
سازمان میراث فرهنگی مانع توریسم درمانیجذب پرستاران در اولویت وزارت بهداشتتوسعه مراکز درمانی در مناطق محروم
در کمیسیون بهداشت و با حضور معاون وزیر بهداشت صورت گرفت بررسی ساختار بیمه و بهداشت در تایلند
خضری با تشکیل سازمان بهداشت و درمان راندمان افزایش خواهد یافت
خضریپیگیری طرح نحوه برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر با همکاری مجلس و دولت

صفحه 4 از 90