خضریپیگیری طرح نحوه برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر با همکاری مجلس و دولت
دبیر کمیسیون بهداشت مجلس سازمان بهزیستی هزینه های مستمری و دارویی ملیکا را پرداخت کند
اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بر سر اختصاص منابعمنابع مالی بیمه سلامت اختصاص نیافته است
خضری کمیسیون بهداشت به دنبال تجمیع بیمه است
خضری نبود اعتبارات و نقدینگی بیمه ها نظام سلامت را با مشکل مواجه می کند

صفحه 7 از 127