خضریهمچنان باید منتظر باشیم
طرح مجلس برای برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر
خضری به ایسنا خبر داد طرح الزام پزشکان به رعایت چارچوب نسخه نویسی داروهای رسمی در دست پیگیری
پول هایی که از جیب مردم ایرانی بابت سود تبلیغات داروهای ماهواره ای به هدر می رود
گفتگوی ویژه وضعیت دارویی و سیاست های کلان دارویی کشور با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر دربرنامه نبض شبکه خبر

صفحه 7 از 90