وضعیت تجویز داروهای گران قیمت در ایران
خضری مطرح کرد تاکید بر آموزش پزشک خانواده در نشست بررسی وضعیت اجرای این طرح
زمان ویزیت پزشکان به کمتر از 4 دقیقه رسیدخضری پروتکل های آموزشی دانشگاه روزآمد نیست
سودهای کلان قاچاق اعضای بدن در جیب دلالانوزارت بهداشت متولی اصلی نظارت بر پیوند اعضا
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر دستور وزارت ارتباطات و فناوری جهت عقد قرارداد مستقیم شرکت های مخابراتی استان با کارگزاران مخابراتیتصویر نامه

صفحه 8 از 127